Informace o Focus IN CD & CD SKills

Program mezinárodní spolupráce Interreg DANUBE a CD Skills

Program mezinárodní spolupráce Interreg DANUBE je finančním nástrojem Evropské územní spolupráce (EÚS), více známého jako Interreg. EÚS je jedním z cílů politiky soudržnosti Evropské unie a poskytuje rámec pro provádění společných akcí a výměn zkušeností mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských států. Program Interreg DANUBE (DTP) podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Podunají prostřednictvím politiky integrace ve vybraných oblastech.

Za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace velmi heterogenního Podunají funguje program nadnárodní spolupráce jako hnací síla a průkopník při řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, kde se očekává, že nadnárodní spolupráce přinese hmatatelné výsledky. Vzhledem ke svému geografickému pokrytí poskytuje tento vysoce komplexní program politický rozměr nadnárodní spolupráce, která je v Evropě jedinečná a úspěšně čelí výzvám, jako je zajištění dobrých mechanismů pro uzavírání smluv s partnery, kteří dostávají financování z různých nástrojů EU.

Program Interreg DANUBE financuje projekty rozvoje a praktického provádění politických rámců, nástrojů a služeb a konkrétních pilotních investic malého rozsahu. Hledá se silná komplementarita s širší strategií EU pro Podunají (EUSDR).

Celkový rozpočet programu je 274 578 077 EUR, včetně podpory EU (231 924 597 EUR) a národního protějšku (42 653 480 EUR). Vybrané projekty jsou financovány až do výše 85% jejich nákladů. Podpora EU pochází ze tří různých fondů: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) (202 095 405,00 EUR), Nástroj předvstupní pomoci II (IPA II) (19 829 192,00 EUR), Evropský nástroj sousedských vztahů (ENI ) (10 000 000,00 €).

Projekt CD SKILLS “Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills” řeší stávající výzvy v sektoru zdravotní péče v oblasti léčby celiakie v Podunají.

Asi 80% pacientů s celiakií je diagnostikováno s dlouhým zpožděním nebo zůstává nediagnostikováno, což zvyšuje riziko komplikací, které vedou k vysoké morbiditě a mortalitě, nízkému výkonu ve škole a vysoké absenci v práci. To má významný negativní dopad na udržitelnost sektoru zdravotní péče a společnosti. Možnými důvody jsou nízké povědomí a znalosti o nemoci, omezený přístup k diagnostickým nástrojům, omezené možnosti inovativní výuky a neúčinná výměna informací.

Cílem programu CD SKILLS je překonat tyto nedostatky a zajistit udržitelnost v sektoru veřejné zdravotní péče, který účinně pokryje zdravotní a sociální potřeby pacientů a široké veřejnosti postižené celiakií. Po vyhodnocení regionálních nedostatků v léčbě celiakie bude následovat zavedení inovativní vzdělávací strategie kombinující tradiční přednášky a moderní elektronické nástroje, vývoj účinné strategie detekce nemocí a inovativní pilotní služby. Víceoborová nadnárodní síť umožní výměnu znalostí.

Jedním z hlavních aspektů tohoto projektu je vývoj elektronických nástrojů, zejména e-learningových programů pro pacienty s celiakií, ale také pro zdravotnické pracovníky, s cílem zvýšit znalosti o této chronické intoleranci potravin. Zjistěte více o projektu CD SKILLS a navštivte webové stránky projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills.

Projekt CD SKILLS se zabývá stávajícími výzvami zdravotnictví v managementu celiakie v Podunají. Činnosti projektu zvýší povědomí, zlepší znalosti, dovednosti a kompetence všech zúčastněných stran zapojených do managmentu celiakie a účinně zlepší kapacitu zdravotní péče a sociálních služeb v Podunají.

Projekt navazuje na projekty CE Focus IN CD a SI-HU LQ-CELIAC.


Last modified: Tuesday, 9 August 2022, 10:46 AM