Nekaj o Interreg Centralne Evrope Focus in CD in transnacionalnem programu za Podonavje in projektu CD SKILLS

Interreg Centralna Evropa je program kohezijske politike Evropske unije (EU) in del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). S skupnimi sredstvi v višini 246 milijonov EUR spodbuja in podpira čezmejno sodelovanje ter sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami. Projekti Interreg CE so razdeljeni na štiri različne tematske prednostne naloge: inovacije, nizkoogljičnost, kultura in okolje ter promet.

Transnacionalni program za Podonavje (DTP) spodbuja gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo v Podonavju s povezovanjem politik na izbranih področjih.

Transnacionalni program za Podonavje  financira projekte za razvoj in praktično izvajanje političnih okvirov, orodij in storitev ter konkretne manjše pilotne naložbe. Vzpodbuja se močno dopolnjevanje s širšo strategijo EU za Podonavje (EUSDR).

Celoten proračun programa znaša 274. 578. 077 evrov, vključno s sredstvi EU (231. 924. 597 €) in nacionalnimi sredstvi  (42. 653. 480 €). Izbrani projekti se financirajo do 85% stroškov. Podpora EU prihaja iz treh različnih skladov: Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) (202. 095. 405,00 €), Instrumenta za predpristopno pomoč II (IPA II) (19. 829. 192,00 €) in, Evropskega instrumenta sosedstva (ENI) ) (10. 000. 000,00 €).

Projekt "Focus IN CD - Inovativne zdravstvene storitve, osredotočene na pacienta - prednosti vzpostavitve tesne mreže CE na področju zdravstvene oskrbe bolnikov s celiakijo", št. CE111, spada med prednostne naloge Inovacije. S sredstvi v višini skoraj 1,9 milijona EUR želi bistveno izboljšati in uskladiti zdravstveno oskrbo bolnikov s celiakijo v Srednji Evropi. V tej izjemni pobudi je aktivno sodelovalo dvanajst partnerjev iz Hrvaške, Nemčije, Madžarske, Italije in Slovenije.

Projekt CD SKILLS – »Izboljšajmo obravnavo celiakije v Podonavski regiji, z izboljšanjem ozaveščanja, znanja in razvojem boljših veščin« naslavlja izzive, s katerimi se sooča zdravstvo v Podonavski regiji. Oceni regionalnih razlik pri obravnavi celiakije bodo sledili uvedba inovativne učne strategije, ki združuje tradicionalna predavanja in sodobna e-orodja, razvoj učinkovitih strategij odkrivanja bolezni ter inovativne pilotne storitve. Večsektorsko mednarodno omrežje bo omogočilo izmenjavo znanja.

Eden glavnih vidikov projekta je razvoj e-orodij, predvsem e-učnih programov za bolnike s celiakijo, kakor tudi za zdravstvene delavce z namenom povečanja stopnje znanja o tej kronični intoleranci na hrano. Preberite več o projektu Focus in CD in CD SKILLS z obiskom spletnih strani projektov:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Focus-IN-CD.html

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cd-skills.

Projekta Focus in CD in CD SKILLS obravnavata obstoječe izzive zdravstvenega sektorja pri obvladovanju celiakije v Centralni Evropi in v Podonavju. Projektne dejavnosti bodo dvignile ozaveščenost, izboljšale znanje, veščine in kompetence vseh zainteresiranih strani, ki sodelujejo pri obvladovanju celiakije ter učinkovito izboljšale zmogljivosti zdravstvenega in socialnega varstva v Podonavju. Projekta sta nadgradnja projekta SI-HU LQ-CELIAC.


Zadnja sprememba: Tuesday, 12. July 2022, 12:32 PM